• Κατάγματα Στέρνου
  • Κατάγματα κλειδός – ακρωμιοκλειδικής συναρθρώσεως
  • Κατάγματα πλευρών – αιματοθώρακας / πνευμοθώρακας
Εμφανίζονται συχνά σαν αποτέλεσμα τροχαίων ατυχημάτων ή σαν αποτέλεσμα πτώσεως.

Αντιμετωπίζονται συντηρητικά ή χειρουργικά κατά περίπτωση.